ลักษณะเฉพาะ

กระเบื้องและโมเสคบริลไทล์ มีหลากหลายชนิดเคลือบและลักษณะเฉพาะ โปรดเลือกจากผลการทดสอบคุณลักษณะเฉพาะด้านต่างๆ.

การบิดเบี้ยว & ขนาดที่ไม่เท่ากัน

ผลจากการผลิตกระเบื้องขึ้นด้วยมือ, กระเบื้องบริลไทล์ มีการหดและขยายขนาดจากการเผาที่อุณหภูมิสูง. ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กระเบื้องเกิดการบิดเบี้ยวของรูปทรง และมีขนาดที่ไม่เท่ากันซะทีเดียว.

เผื่อระยะสำหรับความคลาดเคลื่อนของมิติในกระเบื้องทุกรุ่น
± 5 มม. | กระเบื้องและโมเสคทุกรุ่น

สีสันที่ไม่สม่ำเสมอ

จากเทคนิคการเคลือบ และการเผาที่อุณหภูมืสูงกว่า 1,200 องศาเซลเซียส. สีสันและผิวเคลือบกระเบื้อง รวมถึงจำนวนผลึกเคลือบ เอฟเฟ็กของสีเคลือบ จะมีความแตกต่างกันในแต่ละแผ่น.

สีซิลเวอร์ | MR005 สีเคลือบบางประเภทจะมีความแตกต่างกันของสีสันที่เกิดขึ้น. สีเข้ม, กลางและอ่อน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้. ในภาพเคลือบสีซิลเวอร์ มีความแตกต่างกันของสีสันที่ชัดเจน.

silver_variable

สีจัสมิน บลู | MR011 เคลือบบางชนิดมีความหลากหลายของจำนวนผลึกเคลือบที่เกิดขึ้นหลังกระบวนการผลิต เช่น เคลือบประเภทจัสมิน, ไอริส และเคลือบโคโลนี่ บางสี. ดังตัวอย่างของสีเคลือบจัสมิน บลูในภาพ.

jasmineblue_variable

เดอะ มูน | MR009 เคลือบประเภทเมทัลลิค บางสีมีความแตกต่างกันของจำนวนผลึกเคลือบ

themoon_variable

ไพท่อน | MR008 สีไพท่อน มีรูปแบบของความแตกต่างของอัตราส่วนที่ผสมกันระหว่างสีดำและสีทองเข้มที่เกิดขึ้นบนผิวเคลือบ.

python_variable

การดูดซึมน้ำ | ISO 10545-3


การดูดซึมน้ำ เป็นความสามารถในการปล่อยให้น้ำแทรกซึมเข้าไปในเนื้อผลิตภัณฑ์ได้.

กระเบื้องและโมเสค จาก ไอริส อินดัสเทรียล มีความหนาแน่นสูงมาก วัดจากอัตราการดูดซึมน้ำที่ต่ำ.

1.18 % | กระเบื้องและโมเสค ทุกรุ่น

ทดสอบโดย: ศูนย์อุตสาหกรรมเซรามิก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ความต้านทานการแตกหัก | ISO 10545-4


ทดสอบความต้านทานของกระเบื้องต่อการรับน้ำหนัก. ค่าความต้านทานการแตกหักนี้ แสดงค่าของแรงที่กระทำต่อกระเบื้อง เพื่อให้กระเบื้องเกิดความเสียหาย แตกหัก.

กระเบื้องและโมเสค ทุกรุ่น  |   607.22 kgf/cm²

กระเบื้องรุ่น ร๊อคค่า  |  294.78 kgf/cm²

กระเบื้องรุ่น เซอร์เพ้นท์  |  190.18 kgf/cm²

ทดสอบโดย: ศูนย์อุตสาหกรรมเซรามิก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

การต้านทานการขัดสี | ISO 10545-7


ทดสอบการต้านทานการขัดสีของกระเบื้อง สามารถวัดจากจำนวนของมวลกระเบื้องที่สูญเสียไป เมื่อผ่านการขัดสี 1,000 รอบ.

เคลือบทุกประเภท
อัตราการสูญเสีย 0.07%

ทดสอบโดย: กระทรวงวิทยาศาสตร์และบริการ

การต้านทานต่อจุดเยือกแข็ง | ISO 10545-12


หลังจากการผ่านอุณหภูมิที่จุดเยือกแข็งและปรับเพิ่มอุณหภูมิที่อุณภูมิห้อง 100 รอบ. กระเบื้องและโมเสคบริลไทล์ ไม่เกิดความเสียหาย.

ผ่านการทดสอบ | กระเบื้องและโมเสค ทุกรุ่น

ทดสอบโดย: ศูนย์โลหะและวัสดุแห่งชาติ | MTEC

การต้านทานสารเคมี | ISO 10545-13


มาตรฐาน ISO 10545-13 ทำการทดสอบการต้านทานต่อสารเคมีแต่ละประเภท. กระเบื้องอาจมีหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการสัมผัสสารเคมีแตกต่างกันในแต่ละประเภท.

สารเคมีที่ใช้ภายในบ้าน

ผ่านการทดสอบ

เคลือบประเภทเมทัลลิค ยกเว้น สีไพท่อน, สีแบมบูซ่า และสีแบมบูซ่า โกลด์
เคลือบประเภทไอริสIris glaze
เคลือบประเภทจัสมินJasmine glaze
เคลือบประเภทแคนดี้Candy glaze
เคลือบประเภทโคโลนี่ ยกเว้น สีบลู มูน, สีมิดไนท์ ทีล, สีแบล็คเพิร์ล.
เคลือบประเภทแพนโทน

ไม่ผ่านการทดสอบ

สีไพท่อน, สีแบมบูซ่า, สีแบมบูซ่า โกลด์,​สีบลู มูน, สีมิดไนท์ ทีล, สีแบล็คเพิร์ล

สารเคมีและเกลือในสระว่ายน้ำ

ผ่านการทดสอบ

เคลือบประเภทเมทัลลิค ยกเว้น สีไพท่อน, สีแบมบูซ่า โกลด์
เคลือบประเภทไอริส
เคลือบประเภทจัสมิน
เคลือบประเภทแคนดี้
เคลือบประเภทโคโลนี่ ยกเว้น สีบลูมูน, สีมิดไนท์ ทีล, สีแบล็คเพิร์ล
เคลือบประเภทแพนโทน

ไม่ผ่านการทดสอบ

สีไพท่อน, สีแบมบูซ่า โกลด์, สีบลูมูน, สีมิดไนท์ ทีล, สีแบล็คเพิร์ล

กรดและอัลคาไลน์ ความเข้มข้นต่ำ

ผ่านการทดสอบ

สีโครเมี่ยม, สีแมท โครเมี่ยม
เคลือบประเภทจัสมิน
เคลือบประเภทแคนดี้
เคลือบประเภทโคโลนี่ ยกเว้น สีบลูมูน, สีมิดไนท์ ทีล, สีแบล็คเพิร์ล
เคลือบประเภทแพนโทน

ไม่ผ่านการทดสอบ

เคลือบประเภทเมทัลลิค ยกเว้น สีโครเมียม, สีแมท โครเมี่ยม
เคลือบประเภทไอริส
สีบลู มูน, สีมิดไนท์ ทีล, สีแบล็คเพิร์ล

กรดและอัลคาไลน์ ความเข้มต้นสูง

ผ่านการทดสอบ

สีโครเมี่ยม, สีแมท โครเมี่ยม
เคลือบประเภทจัสมิน
เคลือบประเภท
เคลือบประเภทโคโลนี่ ยกเว้น สีบลูมูน, สีมิดไนท์ ทีล, สีแบล็ค เพิร์ล
เคลือบประเภทแพนโทน

ไม่ผ่านการทดสอบ

เคลือบประเภทเมทัลลิค ยกเว้น สีโครเมี่ยม, สีแมท โครเมี่ยม
เคลือบประเภทไอริส
สีบลูมูน, สีมิดไนท์ ทีล, สีแบล็คเพิร์ล

ทดสอบโดย: ศูนย์โลหะและวัสดุแห่งชาติ | MTEC

การต้านทานการลื่น | DIN 51130


วิธีทดสอบแบบเยอรมัน ใช้การทดสอบโดยรองเท้าแบบมาตรฐาน (DIN51130) หรือโดยเท้าเปล่า (DIN51097) เดินบนพื้นผิวที่ทำการทดสอบ. เพิ่มองศาความลาดเอียงของพื้นผิวที่ทดสอบ จนผู้ทดสอบเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัย พื้นผิวทีี่ทดสอบอาจเพิ่มการทดสอบโดย เทน้ำมันเครื่อง (DIN51130) หรือแม้กระทั้งน้ำสบู่ (DIN51097).องศาที่ได้จากการทดสอบจะถูกบันทึกในรูปของค่า “R”.

เคลือบประเภทเมทัลลิค | ทดสอบโดย สีแมท โครเมี่ยม R9 พื้นที่แห้ง
เคลือบประเภทไอริส | ทดสอบโดย สีฟอเรส กรีน R10 พื้นที่แห้งเป็นส่วนใหญ่
เคลือบประเภทจัสมิน, แคนดี้ และโคโลนี่ | ทดสอบโดยสีแคนดี้ เกรย์ พื้นที่แห้ง
เคลือบประเภทแพนโทน | ทดสอบโดยสีแพนโทน วอร์มเกรย์ R9 พื้นที่แห้ง
ทดสอบโดย: ศูนย์โลหะและวัสดุแห่งชาติ | MTEC

การต้านทานการลื่น | ASTM C1028


มาตรฐานการทดสอบคุณสมบัติการต้านทานการลื่น โดยพิจารณาจากแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างกระเบื้องและผิวยางทดสอบ.

ทดสอบแบบเปียก | ทดสอบแบบแห้ง สีเคลือบ
0.46 | 0.54 สีมิลเรอร์
0.47 | 0.63 สีซิลเวอร์
0.44 | 0.59 สีฟอเรส กรีน และเคลือบประเภทไอริส
0.48 | 0.55 สีไพท่อน
0.35 | 0.57 สีจัสมิน กรีน และเคลือบประเภทจัสมิน
0.45 | 0.52 สีแบมบูซ่า
ทดสอบโดย: ศูนย์โลหะและวัสดุแห่งชาติ | MTEC